Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสั่งคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาสังกัด
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายหราบ หง้าฝา
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลไสไทย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ดู : 95)
สำนักงานหางาน แจ้งนายจ้างต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว (ดู : 11)
โครงการทำหมันสำหรับสุนัขและแมว (ดู : 12)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2562 (ดู : 14)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล แยกขยะ มัดปากถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ที่ 1-7 ตำบลไสไทย โดวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบังเต็ม หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ดู : 5)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ประมวลภาพกิจกรรม 10-11 กรกฎาคม62 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ประจำปี 2562
 
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประมวลภาพกิจกรรม 8 กรกฎาคม 2562 ประชุมร่างข้อบัญญัติประจำปีงบปผระมาณ 2563
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ประกาศ อบต.ไสไทย เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในความรับผิดชอบของกองช่าง) (ดู : 18)
ประกาศ อบต.ไสไทย เรื่อง กาารกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 23)
ประกาส อบต.ไสไทย เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไืทย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าฃ พร้อมกำหนดการออกสำรวจข้อมูล (ดู : 7)
หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู่้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 6)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙ (ดู : 4)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี ๒๕๕๘ (ดู : 3)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ดู : 4)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
หาดท่าพลับ
 
สุสานหอย 75 ล้านปี
 
ศูนย์วิจัย
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
หนังสือสั่งการ
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-629402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs