Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา| ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริการพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายหราบ หง้าฝา
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลไสไทย
เบอร์โทร 081-3267040
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
วันที่ 24 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 น นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบให้นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสตรวจราชการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย พร้อมด้วย นายสุรัตน์ เจ๊ะมูซอ นักสันทนาการ ชำนาญการ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 11)
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 30)
เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดกระยอง (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นโอกาสสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 0)
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยครูและผู้ช่วยดูแลเด็ก (ดู : 2)
เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานครูส่วนตำบล(เพิ่มเติม) (ดู : 5)
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของบัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ดู : 14)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
เรื่อง กำหนดวัน เวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 1/1 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก (ดู : 5)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกกพัฒนา2/4หมู่2บ้านหนองกก (ดู : 3)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สำนักงาน อบต.ไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (ดู : 3)
 
หนังสือราชการ (กรมการปกครองท้องถิ่น)
หนังสือราชการ อบต.ไสไทย
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู่้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 92)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙ (ดู : 57)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี ๒๕๕๘ (ดู : 48)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ดู : 53)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
หาดท่าพลับ
 
สุสานหอย 75 ล้านปี
 
ศูนย์วิจัย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs