Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา| ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสั่งคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายหราบ หง้าฝา
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลไสไทย
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
วันที่ 21 เมษายน 2563 อบต.ไสไทย ปล่อยคาราวานถุงยังชีพ กว่า 40 คัน 5000 ชุด ดาวกระจายลง 7 หมู่บ้านในตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ถึงมือ ผู้ได้รับผลกระทบ ในวิกฤต เชื้อไวรัสโควิด 19
 
วันที่ 17 เมษายน 2563 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายชญณัท ขยันการรกองนายกอบต. นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกอบต. นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก สมาชิกสภาฯ ปลัดอบต. รองปลัด
 
วันที่ 17 เมษายน 2563 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายชญณัท ขยันการรกองนายกอบต. นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกอบต. นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก สมาชิกสภาฯ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
เรื่อง มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคCOVID-19 (ดู : 9)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ (ดู : 17)
เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ลำทับ (ดู : 25)
เรื่อง การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาข้าวและอาหารแก่ผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID 19 (ดู : 36)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
เรื่องการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ดู : 6)
สรุปรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายให้บริการประชาชนประจำเดือนเมษายน 2563 (ดู : 5)
เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ดู : 15)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2563 (ดู : 17)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปผระมาณ2563 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 10 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย (ดู : 15)
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหินพัฒนา 2 หมู่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย (ดู : 1)
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหินพัฒนา2 หมุ่7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย (ดู : 1)
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนในเขตตำบลไสไทย หมู่ที่ 1-7 (ดู : 0)
 
หนังสือราชการ (กรมการปกครองท้องถิ่น)
หนังสือราชการ อบต.ไสไทย
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู่้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 53)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙ (ดู : 32)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี ๒๕๕๘ (ดู : 28)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ดู : 30)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
หาดท่าพลับ
 
สุสานหอย 75 ล้านปี
 
ศูนย์วิจัย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs