Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา| ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริการพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายหราบ หง้าฝา
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลไสไทย
เบอร์โทร 081-3267040
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบหมายให้ นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วย นางจรีพร ศรนุวัตร์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวสุกัญญา แก้วเถื่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจบ้านอ่าวน้ำเมา ลงพื้นที่ติดตามพร้อมตรวจสอบและให้คำแนะนำ แก่เจ้าของร้านรับซื้อของเก่า
 
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ดำเนินการปฏิบัติตามคำแนะนำของ นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในการตรวจวัดอุณหภูมิของอาหารเสริมนม ที่ให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับประทานในแต่ละวัน
 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายวิรัช เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน
นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารไสไทย นายคำนึง รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะครูโรงเรียนบ้านไสไทย ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ
และรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ ในการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้าเหมาบริการ (ดู : 6)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 1)
เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) (ดู : 1)
กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 8)
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นโอกาสสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 24)
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยครูและผู้ช่วยดูแลเด็ก (ดู : 24)
เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานครูส่วนตำบล(เพิ่มเติม) (ดู : 34)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(-Bidding) (ดู : 1)
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร่างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 4)
 
หนังสือราชการ (กรมการปกครองท้องถิ่น)
หนังสือราชการ อบต.ไสไทย
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู่้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 114)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙ (ดู : 74)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี ๒๕๕๘ (ดู : 68)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ดู : 72)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
หาดท่าพลับ
 
สุสานหอย 75 ล้านปี
 
ศูนย์วิจัย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs