Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา| ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริการพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายหราบ หง้าฝา
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลไสไทย
เบอร์โทร 081-3267040
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
3 กรกฎาคม 2563 ประชุมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
2 กรกฎาคม63 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ
 
1 กรกฎาคม 63 ร่วมส่งพนักงานส่วนตำบล ไปดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ประกาศ อบต.ไสไทย สรุปผลการดำเนินการตามนโยบายให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 7)
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2563 (ดู : 8)
เรื่อง กำกับดูแลการปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและการทำกิจกรรมบางอย่าง(ฉบับที่7/2563) (ดู : 7)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา 12 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของบัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ดู : 2)
เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 12)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 12)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย (ดู : 32)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษาซ้อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0921 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) (ดู : 3)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) (ดู : 3)
 
หนังสือราชการ (กรมการปกครองท้องถิ่น)
หนังสือราชการ อบต.ไสไทย
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู่้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 79)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙ (ดู : 46)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี ๒๕๕๘ (ดู : 40)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ดู : 42)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
หาดท่าพลับ
 
สุสานหอย 75 ล้านปี
 
ศูนย์วิจัย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs