Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา| ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสั่งคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายหราบ หง้าฝา
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลไสไทย
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
โครงการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2563
 
การประชุมหัวหย้าส่วนราชการ ปรจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
การรับสมัครบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (ดู : 7)
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (ดู : 7)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ (ดู : 14)
การส่งเสริมการใช้น้ำมัดีเซล B 10 (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ประกาศ อบต.ไสไทย เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในความรับผิดชอบของกองช่าง) (ดู : 25)
ประกาศ อบต.ไสไทย เรื่อง กาารกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 34)
ประกาส อบต.ไสไทย เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 7)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไืทย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าฃ พร้อมกำหนดการออกสำรวจข้อมูล (ดู : 10)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1ทับ3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าสวน้ำเมา (ดู : 1)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมอละทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหาร ศพด. สังกัด อบต.ไสไทย ปรงบประมาณ2563  (ดู : 0)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา1มับ3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0921 กระบี่ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
 
หนังสือราชการ (กรมการปกครองท้องถิ่น)
หนังสือราชการ อบต.ไสไทย
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู่้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 13)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙ (ดู : 8)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี ๒๕๕๘ (ดู : 6)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ดู : 6)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
หาดท่าพลับ
 
สุสานหอย 75 ล้านปี
 
ศูนย์วิจัย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs