Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา| ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสั่งคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายหราบ หง้าฝา
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลไสไทย
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
 
กิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโรโคน่า 2019 (COVID-19)
 
โครงการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เรื่อง บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด ประจำปี 2563 (ดู : 0)
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ และคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 0)
ประกาศเรื่อง การขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ สู้วิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ในจังหวัดกระบี่ (ดู : 0)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ประกาศ งด เลื่อน หรือชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ดู : 12)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (ดู : 21)
ประกาศ อบต.ไสไทย เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในความรับผิดชอบของกองช่าง) (ดู : 36)
ประกาศ อบต.ไสไทย เรื่อง กาารกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 46)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทย (ดู : 2)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ส่องฟ้าไสไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายคลองจิหลาดพัฒนา 4/2 ช่วงที่ 2 หมู่ 3 บ้านคลองจิหลาด (ดู : 1)
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1/6 หมู่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2)
 
หนังสือราชการ (กรมการปกครองท้องถิ่น)
หนังสือราชการ อบต.ไสไทย
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู่้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 27)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ปี ๒๕๕๙ (ดู : 16)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ๘๘ ชุมชน ปี ๒๕๕๘ (ดู : 12)
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (ดู : 15)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
หาดท่าพลับ
 
สุสานหอย 75 ล้านปี
 
ศูนย์วิจัย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs