Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสั่งคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 2) 3 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เรื่อง บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด ประจำปี 2563 (ดู : 0) 3 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ และคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 0) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ สู้วิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) ในจังหวัดกระบี่ (ดู : 0) 31 มี.ค. 2563
เรื่อง งดจัดกิจกรรม โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 6) 25 มี.ค. 2563
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 5) 24 มี.ค. 2563
รายงานผลทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ดู : 3) 24 มี.ค. 2563
เรื่อง การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ดู : 1) 20 มี.ค. 2563
รับสมัครศิษย์พระดาบลรุ่นที่ 44 (ดู : 10) 20 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด (ดู : 12) 17 มี.ค. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันยความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ ที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ พ.ศ.2563 (ดู : 3) 13 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 13 (สหกร์ออมทรัพย์ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่) (ดู : 7) 12 มี.ค. 2563
QR Code ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 15) 11 มี.ค. 2563
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด (ดู : 24) 25 ก.พ. 2563
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด (ดู : 29) 25 ก.พ. 2563
ขอความร่วมมือในการขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ (ดู : 6) 21 ก.พ. 2563
การรับสมัครบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (ดู : 17) 17 ก.พ. 2563
พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (ดู : 14) 7 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ (ดู : 38) 7 ก.พ. 2563
การส่งเสริมการใช้น้ำมัดีเซล B 10 (ดู : 7) 6 ก.พ. 2563
ข้อแนะนำการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ในภาวะภัยแล้ง (ดู : 8) 6 ก.พ. 2563
สรุปรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 7) 5 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยว่าด้วยการใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บค่าบำรุง (ดู : 10) 3 ก.พ. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งบประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย (ดู : 20) 27 ม.ค. 2563
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (ดู : 32) 24 ม.ค. 2563
ประมูลประโยชน์ตอบแทนการให้เช่่าอาคารของ อบจ.กระบี่ บริเวณถรรท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 (ดู : 17) 24 ม.ค. 2563
กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563-2564 พ.ศ. 2563 (ดู : 10) 17 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารีบสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ) (ดู : 23) 17 ม.ค. 2563
รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ดู : 140) 27 ธ.ค. 2562
สำนักงานหางาน แจ้งนายจ้างต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว (ดู : 25) 27 ธ.ค. 2562
โครงการทำหมันสำหรับสุนัขและแมว (ดู : 24) 27 ธ.ค. 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2562 (ดู : 25) 27 ธ.ค. 2562
รายงาน ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวักระบี่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 19) 27 ธ.ค. 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2562 (ดู : 13) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศ อบต.ไสไทย เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 8) 17 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ดู : 20) 17 ธ.ค. 2562
คำสั่งจังหวัดกระบี่ เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ภายในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ (ดู : 18) 16 ธ.ค. 2562
สรุปรายงานผลการดำเนินการตามนโยาบายให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 26) ธ.ค.
การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ดู : 17) ธ.ค.
การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 15) ธ.ค.
มาตราป้องกันและแก้ไข P.M 2.5 (ดู : 16) ธ.ค.
การปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมตรวจลงตราของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย (ดู : 13) ธ.ค.
เรื่องการปลอดแปลงใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร (ดู : 13) ธ.ค.
เรื่องการจองหรือขอซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม สุราฎร์ธานี (ดู : 15) ธ.ค.
ข่าวประช่าสัมพันะ์ คู่มือการจัดการโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ (ดู : 13) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงประเภท รายละเอียด โอนกรรมสิทธิ์ แยกชิ้นส่วน ทำลาย หรือขอใบอนุญาตใช้เรือประมง (ดู : 15) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งผู้ครอบครองที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลมาประชุม (ดู : 13) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ การเปิดขายโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดกระบี่(กระบี่น้อย) (ดู : 16) ธ.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมผู้ได้รับสิทธิ์ทำประโยชน์ในที่ดินทำกินของรัฐบาล (ดู : 15) ธ.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ดู : 16) ธ.ค.
ประกาศ อบต.ไสไทย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ้ายประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 14) ธ.ค.
กิจกรรมเดิน-วิ่ง มหิดลรำลึกครั้งที่ 3 (ดู : 14) ธ.ค.
ขอเชิญเข้ารับโล่รางวัลและประกาสเกียรติคุณ (ดู : 15) ธ.ค.
การรับสมัครจิตอสาสพระราชทาน 904 วปร. (ดู : 15) ธ.ค.
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) (ดู : 13) ธ.ค.
เรื่องพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน (ดู : 16) ธ.ค.
ประกาศผลการประกวดผลงานนักเรียนโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 15) ธ.ค.
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment :LPA พศ.2562) (ดู : 19) ธ.ค.
การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ดู : 16) ธ.ค.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 15) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs