Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสั่งคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 8 เม.ย. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทย (ดู : 2) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) (ดู : 2) 7 เม.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 16 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทย (ดู : 5) 2 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ส่องฟ้าไสไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายคลองจิหลาดพัฒนา 4/2 ช่วงที่ 2 หมู่ 3 บ้านคลองจิหลาด (ดู : 5) 31 มี.ค. 2563
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1/6 หมู่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) (ดู : 10) 25 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 19 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์กิจกรรม 5ส และ Big Cleaning (ดู : 10) 18 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทย (ดู : 11) 18 มี.ค. 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 17 มี.ค. 2563
โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายคลองจิหลาดพัฒนา 4/2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด (ดู : 9) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 16 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา (ดู : 7) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 16 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท๔/๑๒) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย องค์การบริการส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 13 มี.ค. 2563
กำหนดวัน และที่จะตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ไสไทย หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย (ดู : 10) 13 มี.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1/6 หมู่ที่ 5 ตำบลไสไทย (ดู : 6) 12 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 12 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 12 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ (กองสวัสดิการสังคม) (ดู : 8) 12 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) (ดู : 8) 12 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 9) 12 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ "อนุญาตเข้า-ออก ท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา" ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 9 มี.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1/6 หมู่ 5 บ้านอ่่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย (ดู : 11) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) HP Laser Jet 1006 Hp (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 9 มี.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา1/6 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา (ดู : 11) 9 มี.ค. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)(สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 6 มี.ค. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะ ขอบคุณค่ะ (ดู : 10) 5 มี.ค. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 13 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 10) 4 มี.ค. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 10) 3 มี.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1/6 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา (ดู : 13) 24 ก.พ. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1ทับ3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าสวน้ำเมา (ดู : 12) 21 ก.พ. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมอละทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหาร ศพด. สังกัด อบต.ไสไทย ปรงบประมาณ2563 (ดู : 11) 21 ก.พ. 2563
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา1มับ3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา (ดู : 11) 20 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0921 กระบี่ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 17 ก.พ. 2563
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 13 ช่วงที่ 3 (ดู : 13) 17 ก.พ. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1/3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย (ดู : 16) 14 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 13 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านอ่าาวน้ำเมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 12) 14 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา1/4 หมู่่ที่ 5 (ดู : 13) 14 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนในเขตตำบลไสไทย หมู่ที่ 1-7 ตำบลไสไทย (ดู : 12) 14 ก.พ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 13 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย (ดู : 12) 12 ก.พ. 2563
ตารางวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา1/3 ช่วงที่ 2 (ดู : 13) 12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 11 ก.พ. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 7 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 7 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 (กองสวัสดิการสังคม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 7 ก.พ. 2563
กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 1/6 หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 11) 6 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ขส ๘๐ ๖๘๖๕ กระบี่ (ดู : 11) 4 ก.พ. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อดครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 16) 3 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดเรรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) (ดู : 14) 30 ม.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผนที่ เพื่อใช้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลไสไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 30 ม.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1ทับ3ช่วงที่2 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย (ดู : 9) 29 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 1/4 หมุ่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 17) 28 ม.ค. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายแหลมโพธิ์พัฒนา8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรกนิกส์(e-bidding) (ดู : 14) 23 ม.ค. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสไทยพัฒนา 7 (ช่วงเชื่อมต่อไสไทยพัฒนา 1) หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddind) (ดู : 15) 22 ม.ค. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารจำนวน1 คัน ตามโครงการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 22 ม.ค. 2563
กำหนดวันเวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย (ดู : 17) 22 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs