Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   สภาพทางสังคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริการพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 13 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษาซ้อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0921 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 10 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) (ดู : 3) 10 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) (ดู : 3) 10 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุๆฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาพเจาะจง (ดู : 5) 8 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไสไทยพัฒนา 7 หมู่ที่ 4 (ดู : 4) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 30 มิ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองการศึกษา) (ดู : 5) 30 มิ.ย. 2563
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 5 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา(ท่าม่วงซัน) (ดู : 2) 29 มิ.ย. 2563
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา12ช่วงที่2 (ดู : 4) 26 มิ.ย. 2563
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 2/2 หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (ดู : 4) 26 มิ.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายแหลมโพธิ์พัฒนา8 หมู่ 6 บ้านแหลมโพธิ์ (ดู : 4) 25 มิ.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวันเวลตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านไสไทย (ดู : 4) 25 มิ.ย. 2563
ผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา7/2 หมู่5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย (ดู : 5) 24 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 7/1 ช่วงที่ 3 หมู่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอะเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 23 มิ.ย. 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ2563(กองคลัง) (ดู : 4) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสไทยพัฒนา 7 หมู่ 4 บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ดู : 11) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทย หมู่ที่ 4 (ดู : 6) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหินพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 16 มิ.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวัน เวลาที่จะตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทย หมู่ 4 บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา12ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 10) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 2/2 หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา 4/3 หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 7/2 หมู่5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา2/2ม.1บ้านสวนพริก (ดู : 12) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา2/2 ม.1 บ้านสวนพริก (ดู : 9) 11 มิ.ย. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสไทยพัฒนา 7 (ดู : 7) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา7/2หมู่ที่5บ้านอ่าวน้ำเมา (ดู : 11) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสไทยพัฒนา7หมู่ที่4 (ดู : 12) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 7/2 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา (ดู : 12) 9 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 7/1 ช่วงที่3 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 8 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหินพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย (ดู : 11) 4 มิ.ย. 2563
เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 1/1 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 1 บ้านสวนพริก (ดู : 10) 2 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 5 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา(ท่าม่วงชัน) (ดู : 13) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตวีดีทัศน์ของ อบต.ไสไทย (ดู : 4) 1 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา4ทับ3 หมู่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 29 พ.ค. 2563
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหินพัฒนา 2 หมู่ 7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย (ดู : 12) 29 พ.ค. 2563
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหินพัฒนา2 หมุ่7 บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย (ดู : 14) 29 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนในเขตตำบลไสไทย หมู่ที่ 1-7 (ดู : 9) 28 พ.ค. 2563
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) (ดู : 13) 28 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา7/1ช่วงที่3หมู่5บ้านอ่าวน้ำเมา (ดู : 15) 28 พ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอ่าวน้ำเมาพัฒนา7/1ช่วงที่3หมู่ที่5บ้านอ่าวน้ำเมา (ดู : 15) 28 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา12ช่วงที่2หมู่ที่3บ้านคลองจิหลาด (ดู : 12) 28 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา12ช่วงที่ 2 หมู่ที่3บ้านคลองจิหลาด (ดู : 13) 28 พ.ค. 2563
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 27 พ.ค. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 16) 26 พ.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองจิหลาดพัฒนา 4/3 หมู่ที่ 3 (ดู : 16) 26 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 18 พ.ค. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 63 โครงการอาหารเสริม(นม)กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู : 15) 18 พ.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวัน เวลาที่จะตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายไสไทยพัฒนา 2 หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย (ดู : 12) 15 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลาที่จะตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย (ดู : 14) 13 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (ดู : 16) 13 พ.ค. 2563
เรื่อง ตารางวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพริกพัฒนา 1/1 ช่วงที่ 3 (ดู : 14) 12 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านไสไทย หมู่ที่ 4 บ้านไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 7 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายอ่าวน้ำเมาพัฒนา 10 หมู่ที่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวักกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 7 พ.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนน อ่าวน้ำเมาพัฒนา 5 ท่าม่วงชัน (ดู : 16) 5 พ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs