Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสั่งคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 44 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มสตรี และผู้นำกลุ่มต่างๆของตำบลไสไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน มีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายบุญเลิศ ดำหาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำกลุ่มสตรี และผู้นำกลุ่มต่างๆของตำบลไสไทย เข้าร่วม

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการพัฒนาคน พัฒนาผู้นำพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กร ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาดูงานขึ้นในวันนี้ และทัศนศึกษาดูงานในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 88 คน เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มสตรี และผู้นำกลุ่มต่างๆของตำบลไสไทย ได้เรียนรู้ ขยายวิสัยทัศน์ของผู้นำ พัฒนากรอบความคิดของผู้นำให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในภาวะปัจจุบัน นับเป็นส่วนสำคัญของการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดีต่อกันของหมู่คณะ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและเจริญก้าวหน้าต่อไป ให้ข่าวโดย นางสุจิราภัทร์ ต่างสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมันธ์ อบต.ไสไทย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs