Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา
  สร้างไสไทยให้น่าอยู่ มุ่งสู่บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  
      ข้อมูล อบต.
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสั่งคม
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   การบริหารพื้นฐาน
   ศักยภาพตำบล
   สาส์นนายก
   คำแถลงนโยบาย อบต.
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   นโยบายการพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนดำเนินงาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
   มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   ระเบียนกฎหมาย อบต.
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ไสไทยถนนสวยปลอดถังขยะ
   ไสไทยยิ้ม
   ข่าวครอบครัวไสไทย
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   วารสารส่องไสไทย
   ชมรมผู้สูงอายุ
รายงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานคณะบริหาร
   รายงานสถานะการเงิน
   ติดตามประเมินผลแผน
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถานศึกษาในสังกัด
   โรงเรียนบ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนพริก
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไสไทย
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมโพธิ์
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิก อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสวัสดิการสังคม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 25 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมชุมชนตำบลไสไทย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลไสไทย

วันทึ่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมเดอะพายแอปเปิล โฮเตล อำเถอเมืองกระบี่ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2563 โดยมีนายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ปลัด อบต. รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลไสไทย เข้าร่วม โดยมีคณะวิทยากร จากสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกระบี่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า เนื่องจากกฎหมายนั้น มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก แต่ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมชุมชนตำบลไสไทย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลไสไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเบื้องต้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ และให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
339 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-623402 ต่อ 204 โทรสาร : 075-623402 ต่อ 205
E-mail Address : saithai.go.th1@hotmail.com
Copyright © 2019. www.saithai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs